Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010

Μέρες του ’36 στην Αλεξανδρούπολη.

(Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο φύλλο 212 Μάρτιος 2010 της εφημερίδας ‘ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ’)
Ο ερχομός του 1936 σηματοδοτούσε το τέλος μιας εποχής, που χαρακτηρίστηκε από την παταγώδη αποτυχία των κοινοβουλευτικών κομμάτων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου κόσμου που με πυρετώδης ρυθμούς προετοιμαζόταν για τον επόμενο παγκόσμιο πόλεμο. Είχε προηγηθεί το 1935 το αποτυχημένο κίνημα του Βενιζέλου που άνοιξε το δρόμο για την επιστροφή του Βασιλέως Γεωργίου του Β΄ ο οποίος με τη σειρά του συγκατάθεσε στην επιβολή της Δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά στις 4 Αυγούστου του 1936. Άρχιζε λοιπόν με το 1936 μια νέα περίοδος για τον τόπο μας που διήρκεσε μέχρι και την βουλγαρική-Γερμανική κατοχή του 1941. Ενώ η χώρα ετοιμαζόταν για τη δικτατορία του Μεταξά, η πόλη μας έπλεε το καλοκαίρι του 1936 σε πελάγη ευτυχίας από την επίσκεψη του Βασιλιά Γεωργίου του Β΄ η οποία καταγράφηκε στο Αθηναϊκό αλλά και στον τοπικό τύπο της εποχής.«Εικόνα 1: Ο Α.Σουλιωτης και οι επισημοι κατευθυνονται στην αποβάθρα.»
Την Τρίτη λοιπόν 16 Ιουνίου του 1936 ο Βασιλεύς περιοδεύοντας στη Θράκη επισκέφθηκε την πόλη μας. Από την ανταπόκριση του απεσταλμένου των «Αθηναϊκών Νέων» Δ.Ψαθά, την οποία αναδημοσιεύουμε με την ορθογραφία του πρωτότυπου κειμένου μαθαίνουμε ότι «η πόλις παρουσιάζει σήμερον μορφήν πανηγυρικήν. Όλα τα καταστήματα είναι κλειστά, αι δε οικίαι είναι σημαιοστόλιστοι. Απο βαθυτάτης πρωίας τα ενταύθα ευρισκόμενα πλήθη, ελθόντα εκ των περιφερειακών κωμοπόλεων, επλημμύρισαν τας οδούς, αναμένοντα την άφιξιν του βασιλέως. Εις την αποβάθραν παρετάχθη δύναμις ανδρών υπό ανωτέρους αξιωματικούς προς απόδοσιν τιμών. Εις την μητρόπολιν επίσης παρετάχθη λόχος ανδρών μετά χωροφυλακής και προσκόπων, ενώ είς τας οδούς οπόθεν θα διέλθη ο βασιλεύς παρετάχθη η χωροφυλακή και εις την μεγάλην παραλιακήν οδόν οι μαθηταί και αι μαθήτριαι. Εις την αποβάθραν ανέμενον ο γενικός διοικητής, ο σωματάρχης κ.Πολίτης, ο φρούραρχος (Εικόνα 1), ο δήμαρχος κ.Αλτιναλμάζης (Εικόνα 2)

«Εικόνα 2: Ο δήμαρχος Κ. Αλτιναλμάζης.»
μετά του δημοτικού συμβουλίου, ο ανώτερος διοικητής ως επίσης οι πρόεδροι και αντιπροσωπείαι των σωματείων μετά των λαβάρων των και η μουσική του σώματος. Αμα τω κατάπλω του πολεμικού την 9,15 ανήλθον επ’αυτού ο νομάρχης και ο λιμενάρχης όπως χαιρετήσουν τον βασιλέα. Την 9,30 απεβιβάσθη της ατμακάτου ο βασιλεύς υπό τους ήχους της μουσικής, χαιρετήσας δια χειραψίας τους ευρισκομένους είς την αποβάθραν (Εικόνα 3).
«Εικόνα 3: Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ στήν αποβάθρα.»
Ο κ.Δήμαρχος εις την αποβάθραν προσεφώνησε τον βασιλέα ως εξής: «Ως εκπρόσωπος της πόλεως χαιρετίζω την υμετέραν Μεγαλειότητα με το ως εύ παρέστητε. Το στοργικόν υμών ενδιαφέρον δι’ όλους γενικώς τους Ελληνας μιάς ηνωμένης και αδιαιρέτου Ελλάδος μας συγκινεί βαθύτατα. Η πόλις μας, ακραίος σταθμός της Ελληνίδος γής σε υποδέχεται με άκράτητον ενθουσιασμόν. Τη υψηλή υμών διακυβερνήσει ο λαός της Θράκης επανεύρε την γαλήνην και την νομιμότητα και υποβάλλει δι΄εμού την απέραντον αυτού ευγνωμοσύνην, πίστην και αγάπην. Ζήθι Βασιλεύ. Καλώς μας ήλθες».
«Εικόνα 4: Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατευθυνόμενος στην Μητρόπολη.»
-Ακολούθως ο βασιλεύς συνοδευόμενος υπό των επισήμων κατευθύνθη δια της πλατείας Ελευθερίας όπου υπάρχει μεγάλη αψίς μετα στέμματος και επιγραφής «Η Θράκη σε υποδέχεται με χαράν» και της οδού Βασιλέως Γεωργίου εις τον μητροπολιτικόν ναόν όπου εψάλη δοξολογία (Εικόνες 4 & 5).
«Εικόνα 5: Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ χαιρετά τον συγκεντρωμένο κόσμο.»
Ακολούθως δια της παραλιακής οδού μετέβη εις το ηρώον των πεσόντων όπου υπό τους ήχους της μουσικής και τας τιμάς της παρατεταγμένης δυνάμεως κατέθεσε στέφανον. Είτα ο βασιλεύς μετέβη εις το μέγαρον της Ζαριφείου ακαδημίας όπου έγινεν η παρουσίασις των αρχών. Την μεσημβρίαν παρετέθη πρόγευμα εις την Ακαδημίαν εις το οποίον παρεκάθησαν τριάκοντα πρόσωπα. Κατα τα επιδόρπια ο δήμαρχος προσεφώνισε τον βασιλέα δια των κάτωθι: «Ο λαός της πόλεως ταύτης αντιλαμβάνεται πλήρως την μεγίστην σημασιαν την οποιαν ενέχει η τόσον τιμητική και εμψυχωτική δι’ αυτόν επίσκεψις. Ο λαός αυτός ασφαλής και ήρεμος πλέον μίαν μόνον διάπυρον ευχήν αναπέμπει προς τον ύψιστον, να διαφυλάττη την υμετέραν Μεγαλειότητα εν πλήρει υγεία και ευδαιμονία. Συγκεκινημένος μεγαλειότατε διότι είς εμέ έλαχεν ο κλήρος της μεγάλης τιμής να καταστώ διερμηνεύς των αισθημάτων ευγνωμοσύνης και αφοσιώσεως των συνδημοτων μου προς την υμετέραν Μεγαλειότητα, παρακαλώ να μου επιτραπή να υψώσω το κύπελλον είς υγείαν, τιμήν και δόξαν της Υμετέρας Μεγαλεότητος και του διαδόχου». Ο βασιλευς απήντησεν ευχαριστών δια την θερμήν υποδοχήν. Την 3ην απογευματινήν ο βασλεύς αναχωρεί δι’ ειδικής αμαξοστοιχίας της οποίας προηγείται προπομπός διά Κομοτινήν».-

Στην τοπική εφημερίδα «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» που εκδιδόταν στην Αλεξανδρούπολη από το 1933 μέχρι το 1936, στο φύλλο της 20-6-1936 διαβάζουμε μια πιο γλαφυρή και συνάμα πιο αναλυτική περιγραφή της υποδοχής: «Την περασμένη Τρίτη η Αλεξανδρούπολις ξύπνησε ντυμένη στα γιορτινά της. Η κυανόλευκος εκυμάτιζε εις όλα τα καταστήματα και τας οικίας... Η προκυμαία παρουσιάζει όψιν φαντασμαγορικήν. Επάνω εις την στοιβαγμένη ξυλεία των κ.κ. Τερζή και Παπαθανάση-Τζηρίτη που είνε κατά μήκος της προκυμαίας πλήθη άπειρα συνωθούνται. Γυναίκες, παιδιά, γέροι και πάσης μόδας και εποχής αμφιέσεις προσδίδουν μια όψι πανηγυρική. Μπροστά στην προκυμαία και κατά μήκος του τελωνείου και μέχρι της αποθήκης εμπορευμάτων της γαλλοελληνικής είνε παρατεταγμένος στρατός του συντάγματος προκαλύψεως υπό το γενικόν πρόσταγμα του διοικητού του συνοριακού τομέως συν/ρχου κ. Μπεγέτη και των αξιωματικών λοχαγού Τσολιζίδη και υπολοχαγών Πεδιαδίτη, Κούρδαλου και Τσακίρη, είνε παρατεταγμένος και ακολουθούν οι παλαιοί πολεμισταί με τας ωραίας των στολάς και την σημαίαν των. Παρα πίσω τα σωματεία των επαγγελματικών και εργατικών οργανώσεων με τα λάβαρά των. Η πλατεία της Ελευθερίας, η λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου, η οδός 14ης Μαΐου μέχρι του Μητροπολιτικού Ναού, αι εξώσται και τα παράθυρα των οικιών βρίθουν κόσμου και αναμένουν με αγωνία την διέλευσιν του Βασιλέως. Από της ιχθυαγοράς μέχρι του ηρώου των πεσόντων είνε παρατεταγμένοι οι μαθηταί και μαθήτριαι της μέσης και δημοτικής εκπαιδευσεως με ομοιομόρφους στολάς και σημαίας, εις τον περίβολον του ναού οι Πρόσκοποι Αλεξανδρουπόλεως μετά τον αρχηγόν των κ. Κ. Μαμμέλην, Ορεστιάδος με τους διδσκάλους των κ.κ. Ευαγ. Παναγιώτου, Δ. Καραμούζαν, Δ. Παναγόπουλον και Λ. Κουκουλομάτην είνε παρατεταγμένα κατά διζυγίας. Χωροφύλακες με τας στολάς των τηρούν την τάξιν ήτις καθ’όλην την διάρκειαν της υποδοχής και μέχρι της αναχωρήσεως του Βασιλέως είνε παραδειγματική, δι’ο και ο Βασιλεύς ομιλών σχετικώς εις την Ακαδημίαν εξέφρασε τας ευχαριστίας του… Περί την 9.15 διαφαίνεται εις το βάθος της θάλασσας η σιλουέτα του πολεμικού Ψαρά εφ’ου επέβαινε ο Βασιλεύς. Και τα πλήθη ξεσπούν σε ατέλειωτες ζητοκραυγές και χειροκροτήματα. Αι δε σειρήνες των πλοίων και βενζινοπλοίων και ατμακάτων συρίζουν χαρμοσύνως. Μια βενζινάκατος του Λιμεναρχείου παραλαμβάνει από την αποβάθραν τον Υπουργόν Γενικόν Διοικητήν Θράκης κ. Σουλιώτην Νικολαίδην, τον Λιμενάρχη κ. Παπανικολάου και τον Διοικητήν του Δ’ Σώματος Στρατού στρατηγόν Πολίτην, τους οποίους μεταφέρει εις το ευρισκόμενο εις απόστασιν ενός περίπου μιλίου πολεμικόν. Μετά έν τέταρον της ώρας η ατμάκατος επιστρέφει και ο υπουργός κ. Σουλιώτης μεταδίδει εις τον Δήμαρχον κ. Αλτιναλμάζην και τον συν/χην κ. Μπεγέτην μερικάς λεπτομερείας επι της υποδοχής. Τέλος υπο τας εκκωφαντικάς ζητοκραυγάς χιλιάδων λαού, που σύει μανδύλλια και χειροκροτεί αναφαίνεται η ατμάκατος εφ’ης ο Βασιλεύς Γεώργιος, ο υπαρχηγός του στρατιωτικού του οίκου στρατηγός Στρίμπερ και οι δυο του υπασπισταί. Ο βασιλεύς που φέρει στολήν εκστρατείας φαίνεται συγκεκινημένος βαθειά, από τας εκδηλώσεις του πλήθους. Σφριγηλός και χαρούμενος αποβιβάζεται εις την αποβάθρα, όπου ο Δήμαρχος κ. Κ. Αλτιναλμάζης με τους Δημ. Συμβούλους εν καταφανεί συγκινήσει τον προσφωνεί…. Είτα προσέρχεται ενώπιον του Βασιλέως λευκειμονούσα η μικρά Δ/ις Χαρ. Κανέτσου μετά τις Δ/δος Κικής Απ. Αποστολίδου και προσφέρουσα ωραίαν ανθοδέσμην προσφωνεί συγκινητικώς. Επίσης χαιρετά τους Βουλευτάς Έβρου κ. Σδρόλλαν, Χρυσοστόμου, Τυρήν, Κώστογλου και Παπανικολάου δια θερμής χειραψίας και τους Δημοτικούς Συμβούλους... Ενώ ο Βασιλεύς επιβαίνων του αυτοκινήτου χαιρετά προς όλας τας διευθύνσεις. Το αυτοκίνητον του Βασιλέως εκκινεί σιγά-σιγά και ακολουθούν τα αυτοκίνητα των επισήμων και δια της πλατείας Ελευθερίας, των οδών Βασιλέως Γεωργίου, 14ης Μαΐου, Παλαιολόγου φθάνει εις την Μητρόπολιν (Εικόνα 6).

«Εικόνα 6: Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην Μητρόπολη.»
Εις την είσοδον αναμένει τον βασιλέα ενδεδυμένος με την χρυσοποίκιλτον στολήν ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Ιωακείμ κρατών χρυσούν Ευαγγέλιον το οποίον ο Βασιλεύς ασπάζεται και υπο τους ήχους της μουσικής της φρουράς του Δ’ Σ.Σ. εισέρχεται εις τον ναόν. Και άρχεται η δοξολογία ψαλείσα υπο χωροδίας διευθυνομένης υπο τον πρωτοψάλτην κ. Φ. Σακελλαρίδην. Μετά τον πολυχρονισμόν ο Μητροπολίτης εν καταφανεί συγκινήσει έχων εκ δεξιών των Μητροπολίτην Διδυμοτείχου - Ορεστιάδος κ. Ιωακείμ προσφωνεί από του ιερού βήματος τον άνακτα...
«Εικόνα 7: Ο Α. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ στο ΗΡΩΟ.»
Ο Βασιλεύς επευφημούμενος υπό χιλιάδων λαού, διέρχεται εκ των οδών Παλαιολόγου, 14ης Μαΐου και Βασιλέως Αλεξάνδρου και φθάνει προ του ηρώου των πεσόντων (Εικόνες 7 & 8).
«Εικόνα 8: Ο Α. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κατά την κατάθεση στεφάνου.»
Οι μαθηταί τον ραίνουν με άνθη και ψέλλουν διάφορα πατριωτικά άσματα, ωσαύτως βροχή ανθέων ρίπτεται από τους εξώστας ξενοδοχείων Βαλκάνια, Τουριστ, Παλλάδιον. Προ του ηρώου είνε παρατεταγμένη διμοιρία στρατού και ο Βασιλεύς καταθέτει στέφανον. Εκείθεν κατευθύνεται εις την Ζαρείφιον Ακαδημίαν όπου μετα μικράν ανάπαυσιν εδέχθη κατά πρώτον τους Βουλευτάς Έβρου ανταλλάξας θερμήν χειραψίαν και είτα τας Αρχάς Δημοτικάς Πολιτικάς και στρατιωτικάς, τους επαγγελματίας, τους Παλαιούς Πολεμιστάς. Ο κ. Γ. Σακελλαρίδης παλαιός πολεμιστής μετά του κ. Π. Γιαννοπούλου χαιρετούν τον Βασιλέα και παρακαλούν την ενίσχυσιν των παλαιών πολεμιστών. Κατά την παρουσίασιν του Δικαστικού Σώματος ο Βασιλεύς ανεγνώρισε τον κ. Καλιτεράκην παλαιόν συναγωνιστήν του στρατού ανταλλάξας θερμήν χειραψίαν. Ο Μορφωτικός Σύλλογος δια των Δ/δος Ναυσικάς Παπανικολαου και Αθ. Ψαροπούλου προσφέρει εις τον Βασιλέα μικράν επι μετάξης κεντητής σημαίαν τύπου βυζαντινής τριχαπτου. Εκ μέρους του τύπου Αλεξανδρουπόλεως χαιρετά τον Βασιλέα ο Διευθυντής μας κ. Αθαν. Ζαρδαλίδης. Κατά την παρουσίασιν των διδασκάλων Ορεστιάδος ο Δ/ντης Θρ/κης συνέστησε θερμώς αυτούς εις τον Βασιλέα τονίσας ότι αποτελούν το σέμνωμα των διδασκάλων εκεί επάνω εις την παραμεθόριον. Ο Βασιλεύς συνεχάρη θερμώς δια χειραψίας τους διδασκάλους. Προ του Βασιλέως παρουσιάσθησαν και τα προεδρεία των αλλοδόξων κοινοτήτων Μουσουλμανικής, Αρμενικής και Ισραηλιτικής. Ο Πρόεδρος των Ισραηλιτών κ. Μ. Χατεμ προσέφερε εν βιβλίον με περγαμηνήν επι της οποίας εις Χαλδαϊκήν γλώσσαν ήτο γεγραμμένη ευχή υπέρ μακροημερεύσεως του Βασιλέως ως και επτάφωτος λυχνία ζωγραφισμένη με τας λέξεις «Ούτω λαμψάτω το Φως Σου Βασιλεύ». Παρουσιάσθησαν είτα οι πρόξενοι Γαλλίας και Ιταλίας, το διδακτικόν προσωπικόν τα σχολεία των φραγκοπαπάδων και διάφοροι επιτροπαί Κοινοτήτων αι οποίαι υπέβαλον υπομνήματα εις τον Βασιλέα... Μετά την παρουσίασιν ο Βασιλεύς απεσύρθη εις την αίθουσαν της αναπαύσεως οπόθεν μετά τινά λεπτά εξελθών εξέφρασε την επιθυμία να περιέλθη την πόλιν μόνος, χωρίς να συνοδεύεται από την ασφάλειαν. Ετοιμασθέντος του αυτοκινήτου του επέβη παραλαβών και τον Γεν. Διοικητήν Θράκης και περιήλθε ολόκληρο την πόλιν μέχρι των ακραίων συνοικισμών επευφημούμενος από τα πλήθη... Η τράπεζα εις ην μετ’ολίγον θα παρεκάθητο ο Βασιλεύς ήτο ωραία στολισμένη, τούτο δε οφείλεται εις τα σωματεία των Κ/ων και Δ/δων η «Πρόοδος» αίτινες κατέβαλλον κάθε προσπάθειαν για να στολίσουν το Βασιλικόν Τραπέζι. Πράγμα το οποίον απέσπασε τα συγχαρητήρια του Βασιλέως και όλων των συνδαιτημόνων προς τας προέδρους των ωραίων αυτών σωματείων Καν. Στρουμπούλη και Δ/δαν Όλγαν Μηλιώνη. Την 12.30 ακριβώς επιστρέψαντος του Βασιλέως εκ του ανα την πόλιν περιπάτου Του ητοιμάσθη η τράπεζα. Τα γκαρσόνια με επικεφαλής τον κ. Αντ. Τζιβανάκην ενδεδυμένα μελαίνας στολάς ευρίσκονται εις τας θέσεις των. Μετ’ολίγον προσέρχεται ο Βασιλεύς και καταλαμβάνει την θέσιν Του, έχων εκ δεξιών μεν τον Μητροπολίτην Αλεξανδρουπόλεως εξ αριστερών δε τον Μητροπολίτην Διδυμοτείχου (Εικόνα 9).
«Εικόνα 9: Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ στο πρόγευμα της Ακαδημίας.»
Απέναντι ευρίσκεται ο Δήμαχος κ. Κ. Αλτιναλμάζης και ακολουθούν ο Γενικός Διοικητής Θράκης, οι Βουλευταί Έβρου, ο στρατηγός Στρίμπερ, οι υπασπισταί του Βασιλέως, ο Δ/της του Δ.Σ.Σ., ο επιτελάρχης, ο συνταγματάρχης Μπεγέτης, Αν. Διοικητής Χωρ/κης συν/χης Μιχαλόπουλος, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Ζαπάρτας, ο κ. Σιδηρόπουλος, αντιπρόσωπος του Δήμου Σουφλίου, ο Πρόεδρος της Κοινότητος Ορεστιάδος κ. Πανταζίδης, ο τεως Δημαρχών κ. Κουταβελής, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Παπαθεοδώρου, ο Εισαγγελεύς κ. Παπαγιάννης, ο Γυμνασιάρχης, ο Δ/της της Ακαδημίας, ο Λιμενάρχης, ο Δ/της των ΣΕΚ κ. Μελησσινός, επιθεωρητής δημ. Εκπαιδεύσεως κ. Λέκας και οι αντιπρόσωποι του Τύπου κ.κ. Καλονάς της «Βραδυνής», Λεονταρίδης του «Φωτός», Χατζημιχάλης της «Ελευθέρας Σκέψεως» Κομοτηνής, Χρ. Χρηστίδης της «Φωνής της Θράκης» και ο Διευθυντής μας κ. Αθ. Ζαρδαλίδης. Το μενού κατηρτίσθη ως εξής: Μαύρο χαβιάρι Έβρου. Γαρίδες Σαμοθράκης, βούτυρο Διδυμοτείχου, μπαρμπούνια Αλεξανδρουπόλεως, κοτόπουλα Ορεστιάδος. Παγωτό Ηλ. Κυριαζή και πορτοκάλια. Το πρόγευμα διήρκεσε επι δυο περίπου ώρας καθ’ο ο Βασιλεύς ήτο ευθυμότατος αποτείνων διαφόρους ερωτήσεις εις τον Δήμαρχον κ. Αλτιναλμάζην δια την πόλιν μας, δια την οποίαν εξεδήλωσε θερμότατον ενδιαφέρον… Έτσι εν μέσω ατελευτήτου ευδιαθέσεως του Βασιλέως έληξε το γεύμα και περί ώραν 2.45 ο Βασιλεύς ηγέρθη της τραπέζης και εξήλθε μέχρι της εισόδου της Ακαδημίας αμα τη θέα του οποίου τα συγκεντρωμένα πλήθη εξέσπασαν εις ζητοκραυγάς. Κάποια στιγμή που ο κ. Αλτιναλμάζης ήτο έτοιμος να εξέλθη ο Βασιλεύς τον εκάλεσε και επι εν τέταρτον της ώρας διηρώτα μετά ζωηρού ενδιαφέροντος περί των αναγκών της πόλεως. Ο κ. Αλτιναλμάζης δραττόμενος του Βασιλικού ενδιαφέροντος ανέπτυξε δια μακρών τας ανάγκας της πόλεως μηδέ της μεταφοράς των λουτρών, λαβών ρητήν υπόσχεσιν του Βασιλέως ότι θα υποβάλλη ταύτα εις την Κυβέρνησιν του. Την 3.15 μ.μ. επιβάς αυτοκινήτου και επευφημούμενος από τα πλήθη δια των οδών Βασ. Αλεξάνδρου και 14ης Μαΐου επεβιβάσθη της εις τον σταθμόν αναμενούσης βασιλικής αμαξοστοιχίας ανεχώρησεν εις Κομοτηνήν. Προ της αναχωρήσεως Του ο Βασιλεύς απένειμε τον χρυσούν Φοίνικα εις τον συν/χην κ. Μπεγέτην, τον χρυσούν σταυρόν του Γεωργίου εις τον νομάρχην κ. Παπαθανασιάδην και τον αργυρούν σταυρόν εις τους κ.κ. Αλτιναλμάζην και Στ. Κουταβέλην

Έτσι ευχάριστα και ανέμελα περνούσαν το καλοκαίρι του 1936 οι Αλεξανδρουπολίτες. Όμως στον ορίζοντα μαύρα σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται. Και ύστερα ήρθε η δικτατορία του Ι. Μεταξά.


ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΛΕΠΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Βιβλιογραφία
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ:
ΠΡΟΟΔΟΣ Αλεξανδρούπολης, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ, ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΝΕΑ
ΦΩΤΟΑΡΧΕΙΟ
Γ.ΑΛΕΠΑΚΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ - ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: